Burgemeester van Mechelen, Vlaams volksvertegenwoordiger en Fractieleider Vlaams Parlement

Mechelen bindt strijd aan tegen seksuele intimidatie

 

Vrijdag 16 december 2016 –  Mechelen wil komaf maken met (seksuele) intimidatie en meer inzetten op gendergelijkheid. De stad heeft daarvoor i.s.m. diverse partners een integraal actieplan uitgewerkt met tien krachtlijnen. Zowel vanuit preventie, politie, onderwijs, cultuur, jeugdwerk, inburgering en communicatie zullen acties volgen die seksueel geweld en intimidatie moeten terugdringen en gelijkheid tussen man en vrouw bevorderen.

 

Vorig jaar registreerde politiezone Mechelen-Willebroek nog 42 meldingen van (seksuele) intimidatie. Ongetwijfeld ligt het echte cijfer hoger, maar niet iedereen doet aangifte. Hoe dan ook is elk geval er een te veel. Mechelen is zonder twijfel een diverse stad. We willen een warme en veilige context bieden voor elke Mechelaar, onafhankelijk van zijn of haar geslacht, geaardheid, cultuur, religie, opleiding, enz. Elke Mechelaar moet meewerken aan zo’n stad en een samenleving waarin geen plaats is voor discriminatie, intimidatie of geweld, ongeacht in welke vorm.

 

Vandaag ligt een integraal actieplan op tafel met tien krachtlijnen, tien projecten. Integraal, want de acties vertalen zich in het onderwijs, jeugdwerk, sensibilisering, onderzoek, handhaving, enz.

 

  1. Verkennend onderzoek

 

We brengen beter in kaart in welke mate (seksuele) intimidatie voorkomt in Mechelen (vormen, locaties, betrokkenen, interventies omstaanders, …). Aan de hand van focusgroepen zullen aanbevelingen geformuleerd worden m.b.t. sensibilisering en aanpak van slachtoffers, omstaanders en plegers. Op die manier bekomt de stad input voor het ontwikkelen van een integraal en onderbouwd beleid. Hogeschool UC Leuven-Limburg zal het onderzoek uitvoeren onder leiding van dr. Anne Groenen. Onderzoekscel APART zal i.s.m. Thomas More Hogeschool mensen bevragen en de focusgroepen organiseren. Het onderzoek start in het voorjaar van 2017.

 

  1. Sensibiliseringscampagne

Op basis van de resultaten van het onderzoek, lanceren we een campagne om zoveel mogelijk actoren bewust te maken van het thema: jongeren, jongerenwerkers, leerkrachten, elke Mechelaar, politie, parket, stadspersoneel, etc. We moeten voorkomen dat iemand überhaupt nog iemand anders wil intimideren. Dit proces begint van jongs af aan, op school, in jeugdbewegingen, in sportclubs, … De campagne zal gelanceerd worden wanneer het onderzoek is afgerond.

 

  1. Een meldpunt

Niet iedereen weet waar hij of zij terecht kan als getuige of slachtoffer van intimidatie of (seksueel) geweld. We zetten in op een betere bekendheid van een laagdrempelig meldpunt, waar mensen snel na de feiten hun verhaal kunnen doen, gepast worden doorverwezen en hun rechten en plichten leren kennen. We onderzoeken hoe het netwerk van bestaande meldpunten (bv. 1712) kan ingebed worden en het meldpunt beter bekend kan gemaakt worden.

 

  1. Filmproject

Jonge Mechelaar Robbin Rooze, afgestudeerd aan filmschool het RITS, maakt samen met jongeren uit ROJM, Project Wolf, H30 en de jeugddienst een film over gendergelijkheid, respect voor meisjes en vrouwen en ongewenst seksueel gedrag. Het traject dat de jongeren samen afleggen om de film te maken, primeert op het uiteindelijke resultaat. De film zou klaar zijn in het voorjaar 2017.

 

  1. 5.    Cursusaanbod Maatschappelijke Oriëntering

Het inburgeringstraject dat nieuwkomers volgen omvat o.a. een cursus maatschappelijke oriëntatie (MO). Het Vlaamse Agentschap Integratie & Inburgering onderzoekt voortdurend hoe men binnen deze cursus waarden en normen en o.a. het thema gendergelijkheid kan versterken en bespreekbaar maken. Deze denkoefening is interessant om ook in het regulier onderwijs toe te passen.

 

  1. Handvaten voor leerkrachten in het secundair onderwijs

 

Respect, gelijkheid, vrijheid, solidariteit en burgerschap  zijn waarden die kleuters, kinderen en jongeren van jongs af aan moeten meekrijgen, en niet enkel aanleunen bij het genderthema. In overleg met de onderwijspartners wordt onderzocht hoe we leerkrachten van voornamelijk secundaire scholen in Mechelen concrete tools kunnen aanreiken om het genderthema te bespreken. Dit actiepunt wordt uitgewerkt samen met het Agentschap Integratie en Inburgering.

 

  1. Een charter

 

We maken werk van een engagementsverklaring rond diversiteit in het onderwijs, waarin verschillende clausules worden verwerkt, inclusief gender. De uitwerking en implementatie van de krachtlijnen 6 en 7 zullen in overleg met de onderwijspartners en het Onderwijs Overleg Mechelen (O.O.M.) verder vorm krijgen.

 

  1. Jeugdwerkorganisaties

 

De stad nodigt de jongerenwerkingen in Mechelen uit om actief na te denken over welke rol ze in dit thema kunnen vervullen. Jeugdhuis ROJM en J@M (jeugdwerk Mechelen) houden elk hun werking tegen het licht en streven naar een meer gendergelijke werking. Binnen de Jeugdraad houden we een debat met de vertegenwoordigers van het Mechels jeugdwerk.

 

  1. Cultureel aanbod

 

In samenspraak met culturele partners wordt een aanbod uitgewerkt rond genderproblematiek.

 

  1. Politioneel/repressief

 

Mechelen tolereert geen intimidatie en geweld. De grenzen hierrond moeten niet alleen kenbaar worden gemaakt, ze moeten ook worden bewaakt. Het is belangrijk dat slachtoffers wél klacht indienen en daders er niet meer mee wegkomen. Het moedigt slachtoffers aan om aangifte te doen en in samenspraak met lokale partners worden de voornaamste ‘hotspots’ aangepakt. Om snel en krachtdadig repressief op te treden ten aanzien van seksuele intimidaties op straat, is een geschikt juridisch instrument nodig. Daarom heeft ook het parket van de procureur des Konings zich geëngageerd om ketengericht mee te werken in de aanpak van seksueel geweld. De medewerking van het afdelingsparket is essentieel voor het strafrechtelijk sluitstuk in het Mechels veiligheidsbeleid. Ook deze samenwerking kadert in de integrale aanpak waarmee Mechelen de meeste veiligheidsproblemen probeert te tackelen. Voor het aanpakken van seksuele intimidatie wordt ook een aanpassing van de ABP (algemene bestuurlijke politieverordening) voorgesteld.

 

Voor gendergelijkheid en tegen seksueel geweld

 

Dit programma staat voor een concrete aanpak met een gefundeerd actieplan en doeltreffende instrumenten voor monitoring en evaluatie. Op die manier bouwen we aan een stadsbrede genderstrategie die draait rond gelijkheid van man en vrouw, empowerment en de rechten van vrouwen en meisjes evenals een gelijke bejegening, en deelname van vrouwen en mannen aan het maatschappelijk leven.

 

Het programma richt zich niet alleen op gendergelijkheid, maar ook tegen seksueel geweld. Het omvat een integrale aanpak met drie belangrijke pijlers: regelgeving (grenzen stellen), handhaving (grenzen bewaken) en een publiek draagvlak creëren bij jong en oud (grenzen overdragen).

 

Drie doelgroepen

 

Opvallend is dat Mechelen zich met dit actieplan richt tot drie groepen: slachtoffers, (potentiële) daders, maar ook tot omstaanders. Wie getuige is van elke vorm van seksueel geweld, intimidatie of genderdiscriminatie, wordt aangemoedigd te reageren.